ADATVÉDELEM

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: AG Systems E.V.

Székhely: 4225 Debrecen Csúcs u. 20.

Levelezési cím: 4225 Debrecen Csúcs u. 20.

Telefonszám: +36 (30) 9156350

Email cím: info@blokibutik.hu

  

Az AG Systems E.V. (székhely: 4225 Debrecen Csúcs u. 20., adószám: 64230205-2-29, telefonszám: +36 30 9156350, e-mail: info@blokibutik.hu,  képviselő: Ullaga Gábor, ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

A szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 4225 Debrecen, Csúcs u. 20. sz. alatt.

 Az érintettek személye

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát például a vásárlók, a weboldalra regisztrálók.

Az adatkezelők

Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

 Érintettel történő kapcsolattartás során kezelt adatok

 Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Pl. ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is. Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

 Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat

válaszadás

 

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

 

A személyes adatok forrása: az érintett maga.

 

Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, függően az érintett kapcsolattartási módjától.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Hírlevél küldése

 Az AG Systems jelenleg nem küld hírlevelet és nem kezel adatokat ilyen célból. 

Weboldalra történő regisztráció

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

mobiltelefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja

jelszó

azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet)

szállításhoz/számlázáshoz szükséges adat

szállítási mód megjelölése

teljesítéshez szükséges

fizetési mód megjelölése

teljesítéshez szükséges

 

Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

A személyes adatok forrása: az érintett maga.

Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális. 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Adatközlés: tárhelyszolgáltató felé kerül közlésre.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Bejelentkezés a weboldalon

 Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.

 A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

A kezelt adatok köre és célja:

regisztráció során megadott e-mail cím

azonosítás bejelentkezéshez

jelszó*

azonosítás bejelentkezéshez

Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás.

A személyes adatok forrása: az érintett maga.

Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális. 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Adatközlés: tárhely szolgáltató felé kerül közlésre. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket (szolgáltatást) rendeljen meg.

A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket rendel.

A kezelt adatok köre:

név*

azonosítás

e-mail cím*

kapcsolattartás

jelszó

belépés/azonosítás

ország

számlázáshoz szükséges adat

város

számlázáshoz szükséges adat

cím

számlázáshoz szükséges adat

telefonszám

kapcsolattartás

megrendelt termék megnevezése és darabszáma

teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat

fizetési mód

számlázáshoz szükséges adat

számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)*

számlázáshoz szükséges adat

szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)*

szállításhoz szükséges adat

érintett által kiválasztott szállítási mód*

szállításhoz szükséges adat

rendelésazonosító*

megrendelés későbbi visszakereshetőségéhez szükséges

rendelés dátuma*

teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges

végösszeg

pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

A személyes adatok forrása: az érintett maga.

Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális, papír alapú bizonylat kibocsátása esetén papír alapú.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Adatközlés: harmadik, kiszállítást végző Partner felé, kerül közlésre, ha azt nem az Adatkezelő maga végzi el. A Partnerekről lásd az I. sz. mellékletet.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Érintett a megrendelése kapcsán a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel az Adatkezelő sms küldő szolgáltatásra. Az sms küldő szolgáltatás nem minősül a 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklámnak, hanem egy kényelmi funkció, amely segítségével az érintett értesül a megrendelésének státuszáról.

 Az sms küldő szolgáltatás használata önkéntes hozzájáruláson alapul.

 Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki értesülni kíván a megrendelése státuszáról, ezért személyes adatainak megadásával az sms küldő szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

telefonszám

sms küldéshez szükséges

 Az sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett érintett személyre szabott tájékoztatása a megrendelése állapotáról.

 A személyes adatok forrása: az érintett maga.

 Az adatkezelés módja: elektronikus, a rögzítés manuális, a kiküldés automatikus.

Amennyiben az sms kiküldését az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján adatfeldolgozó teszi meg, úgy az adatfeldolgozó személye a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében kerül meghatározásra.

 Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója (lásd I. sz. melléklet) kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett megrendelésének teljesítése meg nem történik, vagy korábbi időpontig, amíg érintett nem kérte az adatok törlését.

 Az érintett az sms adatállományból bármikor leiratkozhat az sms-re küldött válaszüzenettel, valamint az info@petissimo.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 Érintett postai úton a következő címen iratkozhat le az sms adatállományból: AG Systems E.V. Dbrecen, Csúcs u. 20.

 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett termékek ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki. 

Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni. 

A kezelt adatok köre és célja

számlabirtokos neve

azonosítás

bankszámla száma

azonosítás

közlemény

azonosítás

összeg

azonosítás

 Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.

A személyes adatok forrása: az érintett maga.

Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, manuális.

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.

Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.

Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő Munkatársa a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.

Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.

A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

Nyereményjáték szervezése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon elérhetőek.

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

A kezelt adatok köre és céljai:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

 A személyes adatok forrása: az érintett maga.

 Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.

 Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve

azonosítás

publikus e-mail címe

kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Pl. a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

 Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

 A személyes adatok forrása: az érintett maga.

 Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.

 Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen az Adatkezelő részéről nem történik.

 

Weboldal látogatási adatok

 Hivatkozások és linkek

 Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért

 

Adatfeldolgozók:

  • Magyar Posta Zrt.

 

Levélcím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

futárszolgálati tevékenység

  

  • FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

futárszolgálati tevékenység

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a fentiekben meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@blokibutik.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról.

  2018. május 22.